Bán Biệt Thự Đơn Lập Đảo Dừa 1 tại Vinhomes Dream City Văn Giang

Bán Biệt Thự Đơn Lập Đảo Dừa 1 tại Vinhomes Dream City Văn Giang

 • Giá Liên Hệ
 • Quy mô
 • Địa chỉ
 • Hướng
 • Diện tích
 • Giấy tờ
 • Quận huyện

Đặt mua

Nội dung chi tiết

Bán Shophouse Đảo Dừa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Đảo Dừa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Đảo Dừa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Đảo Dừa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đảo Dừa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Kinh Đô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kinh Đô – 20m2 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Kinh Đô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinh Đô – 20m2 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Kinh Đô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinh Đô – 20m2 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Kinh Đô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinh Đô – 20m2 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Kinh Đô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinh Đô – 20m2 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Hải Âu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Hải Âu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Hải Âu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Hải Âu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Hải Âu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse San Hô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, San Hô – 30m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề San Hô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, San Hô – 30m tại Vinhomes Dream City Văn Giang Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập San Hô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập San Hô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự San Hô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Sao Biển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Sao Biển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Sao Biển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Sao Biển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Sao Biển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Cọ Xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Cọ Xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Cọ Xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Cọ Xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Cọ Xanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Chà Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Chà Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Chà Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Chà Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Chà Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Ngọc Trai 1, 2, 3, Ngọc Trai – 20m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Ngọc Trai 1, 2, 3, Ngọc Trai – 20m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Ngọc Trai 1, 2, 3, Ngọc Trai – 20m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Đường Biển Xanh – 35m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Đường Biển Xanh – 35m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Đường Biển Xanh – 35m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Đường Biển Xanh – 35m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Đường Đại Dương – 30m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Đường Đại Dương – 30m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Đường Đại Dương – 30m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Đường Đại Dương – 30m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Đại Lộ San Hô – 51m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Đại Lộ San Hô – 51m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Đại Lộ San Hô – 51m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Đại Lộ San Hô – 51m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Đại Lộ Ngọc Trai – 51m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Đại Lộ Ngọc Trai – 51m tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse Phân Khu Sao Biển, Bán Shophouse Phân Khu Hải Âu, Bán Shophouse Phân Khu Kinh Đô Ánh Sáng, Bán Shophouse Phân Khu Đảo Dừa, Bán Shophouse Phân Khu Chà Là, Bán Shophouse Phân Khu San Hô, Bán Shophouse Phân Khu Ngọc Trai, Bán Shophouse Phân Khu Cọ Xanh tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Nhà Liền Kề Phân Khu Sao Biển, Bán Nhà Liền Kề Phân Khu Hải Âu, Bán Nhà Liền Kề Phân Khu Kinh Đô Ánh Sáng, Bán Nhà Liền Kề Phân Khu Đảo Dừa, Bán Nhà Liền Kề Phân Khu Chà Là, Bán Nhà Liền Kề Phân Khu San Hô, Bán Biệt Thự Đảo Phân Khu Ngọc Trai, Bán Nhà Liền Kề Phân Khu Cọ Xanh tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Phân Khu Sao Biển, Bán Biệt Thự Phân Khu Hải Âu, Bán Biệt Thự Phân Khu Kinh Đô Ánh Sáng, Bán Biệt Thự Phân Khu Đảo Dừa, Bán Biệt Thự Phân Khu Chà Là, Bán Biệt Thự Phân Khu San Hô, Bán Biệt Thự Phân Khu Ngọc Trai, Bán Biệt Thự Phân Khu Cọ Xanh tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Đơn Lập Sao Biển, Bán Biệt Thự Đơn Lập Hải Âu, Bán Biệt Thự Đơn Lập Kinh Đô Ánh Sáng, Bán Biệt Thự Đơn Lập Đảo Dừa, Bán Biệt Thự Đơn Lập Chà Là, Bán Biệt Thự Đơn Lập San Hô, Bán Biệt Thự Đơn Lập Ngọc Trai, Bán Biệt Thự Đơn Lập Cọ Xanh tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Biệt Thự Song Lập Sao Biển, Bán Biệt Thự Song Lập Hải Âu, Bán Biệt Thự Song Lập Kinh Đô Ánh Sáng, Bán Biệt Thự Song Lập Đảo Dừa, Bán Biệt Thự Song Lập Chà Là, Bán Biệt Thự Song Lập San Hô, Bán Biệt Thự Song Lập Ngọc Trai, Bán Biệt Thự Song Lập Cọ Xanh tại Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse, Nhà Phố, Nhà Liền Kề, Biệt Thự, Biệt Thự Đảo tại Vinhomes Dream City Văn Giang Hưng Yên
Bán Biệt Thự Đảo Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Biệt Thự Đảo Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Biệt Thự Đảo Vinhomes Văn Giang, Bán Biệt Thự Đảo Vinhomes Hưng Yên
Bán Biệt Thự Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Biệt Thự Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Biệt Thự Vinhomes Văn Giang, Bán Biệt Thự Vinhomes Hưng Yên
Bán Shophoue Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Shohouse Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Shophouse Vinhomes Văn Giang, Bán Shophouse Vinhomes Hưng Yên
Bán Biệt Thự Đơn Lập Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Biệt Thự Đơn Lập Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Biệt Thự Đơn Lập Vinhomes Văn Giang, Bán Biệt Thự Đơn Lập Vinhomes Hưng Yên
Bán Biệt Thự Song Lập Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Biệt Thự Song Lập Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Biệt Thự Song Lập Vinhomes Văn Giang, Bán Biệt Thự Song Lập Vinhomes Hưng Yên
Bán Nhà Ở Xã Hội tại Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Nhà Ở Xã Hội tại Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Nhà Ở Xã Hội tại Vinhomes Văn Giang, Bán Nhà Ở Xã Hội tại Vinhomes Hưng Yên
Bán Nhà Liền Kề Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Nhà Liền Kề Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Nhà Liền Kề Vinhomes Văn Giang, Bán Nhà Liền Kề Vinhomes Hưng Yên
Bán Nhà Phố Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Nhà Phố Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Nhà Phố Vinhomes Văn Giang, Bán Nhà Phố Vinhomes Hưng Yên
Bán Shophouse Vinhomes Dream City, Nhà Liền Kề Vinhomes Dream City, Biệt Thự Vinhomes Dream City, Chung Cư Vinhomes Dream City Văn Giang
Bán Shophouse The Empire Hưng Yên, Nhà Liền Kề Vinhomes The Empire Hưng Yên, Biệt Thự Vinhomes The Empire Hưng Yên, Chung Cư Vinhomes The empire Hưng Yên
Bán Shophouse The Empire Hưng Yên, Bán Nhà Liền Kề Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Biệt Thự Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Chung Cư Vinhomes The empire Hưng Yên
Bán Shophouse Vinhomes Dream City, Bán Nhà Liền Kề Vinhomes Dream City, Bán Biệt Thự Vinhomes Dream City, Bán Chung Cư Vinhomes Dream City Văn Giang, Hưng Yên
Bán Chung Cư Vinhomes Dream City Văn Giang, Bán Chung Cư Vinhomes The Empire Hưng Yên, Bán Chung Cư Vinhomes Văn Giang, Bán Chung Cư Vinhomes Hưng Yên

BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH ĐẠT – TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT BĐS UY TÍN TẠI VIỆT NAM

Ngoài việc làm Đại Lý  bán hàng cho Dự Án Vinhomes Dream City Văn Giang thì Sàn mình cũng là đơn vị úy tín trong lĩnh vực: Mua bán, chuyển nhượng, tư vấn, môi giới, cho thuê: Nhà Phố, Nhà Liền Kề, Biệt Thự, Căn Hộ, Shophouse,… tại Dự Án, có nhiều các xuất ngoại giao ưu tiên, vị trí đẹp, giá đầu tư, lô góc, mặt hồ,…. Xin hãy liên lạc để được tư vấn tốt nhất, hoặc có thể qua trực tiếp Văn Phòng Bên Mình – vì Văn Phòng Bên Mình Cạnh Dự Án Luôn

Liên hệ: Mr. Tuấn Anh – CEO BĐS Thành Đạt – Đại Lý Bán Hàng  Uy Tín Của Dự Án.

Địa chỉ văn phòng gần dự án luôn: Mặt đường Tô Quyền, cạnh Nhà Văn Hóa, Ủy Ban xã Nghĩa Trụ, gần các tổng thầu xây dựng của dự án Vinhomes Dream City. Cách dự án khoảng 200m, nên rất thuận tiện cho việc đưa đón quý khách hàng nhà đầu tư đến xem và tham quan dự án.

Điều đặc biệt Sàn bên mình:  Quản lý & nhân viên đều là người dân bản địa sinh sống tại gần dự án nên nắm rất rõ về đường xá, quy hoạch, điểm yếu, điểm mạnh của dự án. Nên sẽ đưa ra cách tư vấn chính xác nhất, đảm bảo đầu tư an toàn và lợi nhuận cao cho quý khách hàng

Hotline: 0333.69.1111 & 0988.11.8385. Mr. Tuấn Anh Giám Đốc Sàn

Uy Tín – Trung Thực – Chuyên Nghiệp – Thông Tin Chính Xác – Nhanh

Hiện tại chưa có thông tin mở bán chính thức của dự án. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin chính thức. Đăng ký nhận tin để được cập nhật thông tin mới nhất. Các thông tin trên mang tính chất tham khảo để nhà đầu tư và quý khách hàng nắm được cơ bản về dự án Để có kế hoạch về tài chính. Để khi CĐT chính thức ra bảng hàng thì sẽ đặt cọc luôn. Trong vòng 10 năm qua thì đây là 1 cơ hội đầu tư BĐS thấp tầng tốt nhất

Tên của các Phân Khu cũng chưa được chính thức công bố. Nhưng cũng đã có dự kiến như sau:

 • Phân khu Ngọc Trai – Biệt thự đảo
 • Phân khu Chà Là – Đối diện BTĐ
 • Phân khu San Hô – Đối diện hồ điều hòa
 • Phân khu Sao Biển – Gần Phố Hiến Xưa
 • Phân khu Kinh Đô Ánh Sáng – Phố Đi Bộ Quảng Trường
 • Phân khu Cọ Xanh – Gần cao tốc 5B
 • Phân khu Hải Âu – Nằm ở giữa gần Chung cư
 • Phân khu Đảo Dừa – Tiếp giáp với đường vành đai 3,5 và Cao Tốc 5B